Mesafeli Satış Sözleşmesi

İşbu sözleşme 13.06.2003 tarih ve 25137 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği internet üzerinden gerçekleştiren satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden düzenlenmiş olup, maddeler halinde aşağıdaki gibidir.

 

MADDE1 - -KONU
İşbu sözleşmenin konusu, SATICI’nın, ALICI’ya satışını yaptığı, ilgili web sitesinde nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun-Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.

 

MADDE 2 – SATICI BİLGİLERİ
Ünvan: SınavKampı

 

MADDE 3 – ALICI BİLGİLERİ
Müşteri olarak Sınav Kampı alışveriş sitesine üye olan kişi. Üye olurken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınır. Bundan böyle (ALICI) olarak anılacaktır.

 

MADDE 4 – SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ
Malın / Ürünün / Hizmetin türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satış bedeli, ödeme şekli, siparişin sonlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır. Detayları siparişin verildiği zamanda www.sinavkampi..com.tr  web sitesinde belirtilmektedir. Ayrıca sipariş sonrası ALICI’nın üye olurken belirttiği mail adresine talebi dahilinde gönderilmektedir. Fiyat dahil tüm vaatlerimizin geçerililik süresi siparişin oluşturulduğu zaman (gün, saat ve dakika) itibariyle geçerlidir. SATICI eğitim tarihleri, eğitmen, eğitim yeri, eğitim süresi ve içerik ile ilgili her türlü değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Belirtilen ücretlere KDV dahildir.

 

MADDE 5 – GENEL HÜKÜMLER
5.1 – ALICI, Madde 3’te belirtilen sözleşme konusu ürün veya ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
5.2 – Sözleşme konusu ürün veya ürünler, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Bu süre ALICI’ya daha önce bildirilmek kaydıyla en fazla 10 gün daha uzatılabilir.
5.3 – Sözleşme konusu ürün, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesininden SATICI sorumlu tutulamaz.
5.4 – SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.
5.5 – Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI iletişim adresine ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI’nın tercih ettigi ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
5.6- Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI namına ödememesi halinde, eğer ürünler iade edilebilir ürün statüsünde ise (Bu ürünler İptal & İade Koşullarında ayrıca belirtilmektedir.) ALICI’nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI iletişim adres(ler)ine gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI’ya aittir. Ancak cayma hakkının kullanılamayacağı eğitim ve öğretim faaliyetlerinde (Bu ürünler İptal & İade Koşullarında ayrıca belirtilmektedir.) belirtilen ürün veya hizmet satın alması yapılmışsa, ALICI bu bedelin geri ödenmesini talep etmeyeceğini peşinen kabul etmiş sayılır. ALICI alınan mal veya hizmet bedelinin SATICI tarafından, yukarıda belirtilen bilgiler doğrultusunda, alacak olarak kaydedilmesini beyan eder. ALICI Kart numarasının değişmesi, son kullanma tarihinin geçmesi, çalınması, kaybolması durumunda, gerekli yerlere yasal başvuru yapacağını, SATICI’nın bu durumla ilişkilendirilmeyeceğini kabul eder. Ayrıca ALICI önceden vermiş olduğu ödeme tarihinde, ödemenin iptalinin istenmesi veya ödenmemesi gibi isteklerinden feragat ettiğini, sipariş vermesi suretiyle kabul ve taahhüt eder. SATICI gerek görülmesi durumunda ALICI’ya ödemeyi internetten yaptığına ve iade etmeyeceğine dair Ödeme Formu doldurma ve onay isteme hakkını saklı tutar.

5.7- SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın satınaldığı ve İptal & İade Koşullarında Cayma hakkının kullanılamayacağı durumlarda belirtilen ürünler hariç olmak kaydıyla, siparişi iptal etmesi halinde ödedigi tutar 10 gün içinde kendisine nakten ve defaten ödenir. Eğer kredi kartıyla ödeme yapılmışsa aynı kredi kartına iadesi gerçekleştirilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve diğer vergiler sair yasal yükümlülükler iade edilmez.
5.8- Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için SATICI iletişim adreslerine gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri ALICI tarafından karşılanacaktır.

MADDE 6 –ALICININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ
6.1- ALICI, Eğitim içeriğinde öğrenmiş olduğu bilgileri ve teknikleri kesinlikle diğer insanları manipüle edici ya da zarar verecek şekilde kullanmayacaktır. Bu maddenin ihlali söz konusu olduğunda Katılım Belgesi , Eğitim Belgesi( program dahilinde ise)   iptal edilecektir ve derhal SATICI’ya iade edecektir.
6.2- ALICI, satın aldığı eğitimin içeriğinin terapi amaçlı bir eğitim olmadığını; kişisel gelişim, danışmanlık ve eğitime destek amaçlı bir program olduğunu kabul eder.
6.3- ALICI, yararlanacağı eğitime başlarken fiziksel ve zihinsel sağlığının ve psikolojisinin iyi olduğunu kabul eder. Bu konuda en ufak bir şüphe durumunda bir (doktor, psikiyatrist vb.) profesyonelin görüşünü alması gerektiğinin bilincinde olduğu ve herhangi bir şekilde doktor ya da psikiyatrist tarafından eğitime katılmasında sakınca görülmediğini kabul eder.
6.4- ALICI, SATICI’nın eğitim ve danışmanlık ile ilgili bir garanti vermediğini kabul eder.
6.5.- ALICI, www.sinavkampi.com.tr   markasının ve eğitimlerinin tüm mali ve manevi haklarının SATICI’ya ait olduğunu kabul eder. ALICI,  tüm hakları SATICI’ya aittir.
6.6- ALICI prosedürü tamamlaması halinde SATICI’dan alacağı sertifika ve/veya diplomalar ile devletin kanunlarla tıp okumuş kişilere verdiği yetkinlikte belirlediği tedavi amaçlı terapi ve hipnoterapi yapamayacağını kabul eder.
6.7- ALICI, eğitim ve hizmet aşamalarını tamamlaması halinde verilen sertifikanın Milli Eğitim Bakanlığı ile hiçbir bağlantısı olmadığını kabul eder.
6.8- ALICI, SATICI’dan aldığı eğitim programının içinde verilecek olan eğitim materyallerini (CD-DVD-manuel-uygulama kitapçığı, eğitim videoları) hiç bir şekilde kopyalayamaz, çoğaltamaz, satamaz. ALICI herhangi bir şekilde söz konusu materyalleri kopyaladığı takdirde bu ürünlerle ilgili SATICI’nın uğrayacağı tüm maddi ve manevi zararları ile yoksun kalınan kazancı tazmin edeceği gibi cezai yaptırımlarla da karşı karşıya kalacaktır.
6.9- ALICI, senet veya taksitle ödeme yapıyor ise taksitlerini zamanında ödeyeceğini kabul eder. Eğer taksidinin bir tanesini bile aksatırsa kalan diğer taksit tutarlarının muaccel hale geleceğini kabul eder.
6.10- ALICI, SATICI’ya ödeme karşılığında üye olduğu takdirde bu üyeliğin 1 yıl sürdüğünü ve yıllık üyelik aidatını ödüyor olması durumunda üyelik hakkının devam edeceğini kabul eder.
6.11- ALICI, SATICI’dan aldığı eğitim programı ile ilgili haklarını 1.derece akrabaları dahil kimseye devir edemeyeceğini kabul eder.
6.12- ALICI, satın aldığı seminer ve hizmet setinin içeriği ve mahiyeti hakkında detaylı olarak bilgilendirildiğini ve satın aldığı ürün hakkında her türlü açıklamanın kendisine yapıldığını kabul ve beyan eder.

MADDE 7 – DİĞER HUSUSLAR
7.1 – TEMERRÜD
ALICI’nın temerrüde düşmesi halinde, ALICI borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder. Ödemede herhangi bir gecikme durumunda aylık döviz bazında %5, TL bazında %10 faiz uygulanacaktır.
7.2 – YETKİLİ MERCİLER
İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile SAKARYA Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.
7.3 – YÜRÜTME
Bu yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanlığı yürütür.
7.4 – GEÇERLİLİK
Bu sözleşme siparişin gerçekleştiği tarihte ALICI’ya bildirilmiş olup, İptal & iade Koşulları bu sözleşmenin bir eki olmak üzere sözleşme 7 ana maddeden ve 28 alt maddeden oluşmaktadır.
Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

İPTAL & İADE KOŞULLARI

www.sinavkampi.com.tr  üzerinden online olarak satın alacağınız eğitimler ve ürünler imalatçı ve ithalatçı firma garantisi altındadır. Satın aldığınız programda sipariş onayı sonrası sisteminize düşen fatura, bu ürünler için garanti belgesi yerine geçmektedir. Bu sebeple sipariş sonrası belirtilen faturayı lütfen özenle saklayınız. Ürünlerimizi kullanmadan web sitemizde(www.sinavkampi.com.tr) yazan program detaylarını dikkatlice okuyunuz.

1. Cayma Hakkı
Tüm eğitim programlarında eğitimin başlamamış olması dahil istisnai durum haricinde (sağlık sorunun eğitime devam etmesine mani olduğuna dair sağlık kurumlarından alınan raporun iletilmesi hariç)  iptal işlemi uygulanmayıp; herhangi bir ücret iadesi yapılmaz, ayrıca ödenen kapora bedeli yanar . İstisnai durumlarda iptal işlemi için önce iade nedeninizi ve sağlık kurumundan alınan rapor ile beraber fatura numaranız ve sipariş numaranızı içeren www.sinavkampi.com.tr web sitesinde Destek Formu üzerinden bizlere ulaştırabilirsiniz. www.sinavkampi.com.tr  iletişim kanallarımıza gönderdiğiniz e-mailin iletilmesi sonrasında sizinle temasa geçecek, ürünlerin iade süreçleri hakkında sizleri bilgilendirecektir. Ürünle beraber adınıza kesilen faturada dijital ortamda tarafımıza geri  gönderilmelidir. İade edilen ürün yerine bir başka ürün veya ürünün bedeli ödeme yaptığınız kredi kartınıza ya da hesabnıza (15 iş günü içinde) iade edilecektir. İade nedeniyle ödenecek taşıma masrafları tarafınızdan karşılanacaktır.

 

 

2. Eğitim programlarının İptal ve iade Durumu
Eğitim programları  kayıtlarında uygulanacak işlemler ;
Tüm eğitim programlarında eğitimin başlamamış olması dahil istisnai durum haricinde (sağlık sorunun eğitime devam etmesine mani olduğuna dair sağlık kurumlarından alınan raporun iletilmesi hariç)  iptal işlemi uygulanmayıp; herhangi bir ücret iadesi yapılmaz, ayrıca ödenen kapora bedeli yanar.

 

Whatsapp Destek (online)